Μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία των οδικών γεφυρών είναι η αποτελεσματική αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων. Οι υψηλές προδιαγραφές που καθορίζονται για τα συστήματα αποστράγγισης γεφυρών, έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, την προστασία της ίδιας της κατασκευής αλλά και του περιβάλλοντα χώρου.

Η αποστράγγιση των γεφυρών γίνεται κατά κύριο λόγο με στόμια υδροσυλλογής που αποτελούν στοιχεία του συστήματος αποχέτευσης – αποστράγγισης του καταστρώματος των γεφυρών, τα οποία παραλαμβάνουν όλη την απορροή από τη γέφυρα και τη μεταφέρουν σε κατάλληλες θέσεις κάτω από αυτή.

Τα φρεάτια υδροσυλλογής αν και αποτελούν μια άριστη λύση αποστράγγισης για τις εφαρμογές γεφυρών, κατά τον σχεδιασμό του συστήματος αποχέτευσης – αποστράγγισης μπορούν να λαμβάνονται υπόψη νέα καινοτόμα κατασκευαστικά προϊόντα που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στη διεθνή αγορά, όπως είναι τα συστήματα αποστράγγισης τύπου Kerb. Τα Kerbs γεφυρών αποτελούν έτοιμα κιβώτια συνήθως από συνθετικά ή χυτοσιδηρά υλικά που υποκαθιστούν μέρος του πεζοδρομίου των γεφυρών ενώ ταυτόχρονα το εσωτερικό τους αποτελεί αγωγό αποχέτευσης, ο οποίος τροφοδοτείται από πλευρικά ανοίγματα που βρίσκονται κατά μήκος της πλευράς η οποία αποτελεί το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Η enflow σας παρέχει κατάλληλα και πλήρως πιστοποιημένα προϊόντα και αξεσουάρ, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 124 και DIN EN 1229, που ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματική αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων των οδικών γεφυρών, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής τους, όσο και σε περιπτώσεις ανακαίνισης.

Ζητήστε προσφορά ή καλέστε μας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα προϊόντα μας.