Πιστοποιήσεις

Η εταιρία Εnflow έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας την εμπορία, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης νερού και λυμάτων και άλλου συναφούς βιομηχανικού εξοπλισμού καθώς και την εμπορία, σχεδιασμό και διανομή δομικών υλικών και συστημάτων για έργα Πολιτικού Μηχανικού και εξοπλισμό κτιρίων. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί Ενιαίο Συστήμα Διαχείρισης (ΕΣΔ) σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Βασικές δεσμεύσεις της εταιρίας αποτελούν:
1. η παροχή σταθερής και υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της
2. η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα η εταιρία δεσμεύεται για:
3. τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και των πρακτικών της με την ισχύουσα Νομοθεσία και το σχετικό Κανονιστικό πλαίσιο,
4. την πρόληψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,
5. την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και την παροχή κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος,
6. μείωση των αποβλήτων που παράγει και την προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης,
7. μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων.

Η Διοίκηση διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων μέσω :
της εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ΕΣΔ) σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μέσω περιοδικών ελέγχων, ανασκοπήσεων και ανάλυσης της σχετικής διακινδύνευσης, της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών της ώστε να προάγουν τους σκοπούς της Εταιρίας σε κάθε τους δραστηριότητα, την παροχή επαρκών πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΔ και την περιβαλλοντική διαχείριση, καθιέρωσης ποιοτικών και περιβαλλοντικών Στόχων, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στο περιβάλλον.

Η διαρκής προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών και του ΕΣΔ, αποτελεί κύριο μέλημα της Εταιρίας και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου της.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλόλητα της και είναι διαθέσιμη στα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και τήρηση της σε όλο τον τομέα ευθύνης τους και επικοινωνείται αναλόγως σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες).
Γλυφάδα, 15/10/2020
η Γενική Διευθύντρια,
Άρτεμις Σιτσάνη
CERT_ENFLOW_9001_2020_EL
CERT_ENFLOW_14001_2020_EL
Δελτίο ικανοποίησης πελατών
Η εταιρίας μας δεσμεύεται στην αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και στοχεύει διαρκώς στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει. Για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή σας στην αποτύπωση της δικής σας αντίληψης περί του επίπεδου ποιότητας των υπηρεσιών που δεχθήκατε. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως προβείτε στη συμπλήρωση του παρακάτω εντύπου. Έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς και θα το εκτιμήσουμε ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.
Με εκτίμηση,
Για την Enflow
Συμπληρώστε το δελτίο μας εδώ