Δελτίο ικανοποίησης πελατών

  Δελτίο ικανοποίησης πελατών

  Επωνυμία πελάτη*

  Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε την εταιρεία μας, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, επιλέγοντας από την κλίμακα βαθμολόγησης το αριθμητικό στοιχείο που ανταποκρίνεται κατά την κρίση σας στο βαθμό ικανοποίησης σας.

  Κριτήρια Αξιολόγησης

  0: καθόλου ικανοποιημένος.
  10: απόλυτα ικανοποιημένος.

  1) Επίπεδο παρεχόμενης ενημέρωσης / εξυπηρέτησης στον πελάτη

  2) Ανταπόκριση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά

  3) Ικανοποίηση για την τιμολογιακή μας Πολιτική

  4) Συνέπεια ανταπόκρισης στους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης

  5) Βαθμός συμμόρφωσης του παρεχόμενου έργου προς τις προδιαγραφές και τους συμβατικούς όρους

  6) Τεχνική ικανότητα προσωπικού

  7) Αντιμετώπιση παραπόνων

  8) Συνολική ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών

  Θα επαναλαμβάνατε τη συνεργασία με την εταιρεία μας;

  Θα συστήνατε την εταιρεία μας σε άλλους;

  Σχόλια – Παρατηρήσεις:

  Ονοματεπώνυμο*